Parkwood – הרחבה ושיפוץ בית פרטי

919 Parkwood Ave, Charlotte, NC 28205, Charlotte,
NC, 28205, United States

רכישת נכס קטן ומיושן, קרוב למרכז העיר Charlotte, בשכונה מבוקשת ומתפתחת. על פי תכנית עסקית מפורטת, הגדלנו את שטח הבית מ 130 מ"ר ל 200 מ"ר, שיפצנו את הנכס מהיסוד והעמדנו אותו למכירה. לאחר פחות מחודש הוא נמכר במחיר מצוין.

 

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.