Lorenwood שיפוץ והשבחה

1209 Lornewood Dr, Valrico, FL 33596,
United States

רכשנו את הבית הזה באזור Tampa שבפלורידה. הבית היה זקוק לשיפוץ מאסיבי, שהתארך בשל בעיות בלתי צפויות. אנו גאים לומר שבעסקה זו, אף שאיננה מהמוצלחות ביותר שלנו, המשקיעים הרויחו תשואה נאה בעוד שאנו ויתרנו על שכר הטרחה שלנו.

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.