Pinewood Cir שיפוץ והשבחת בית פרטי

35 Pinewood Cir, Safety Harbor, FL 34695,
NC, 28205, United States

רכשנו את הבית במחיר של $215,000 באזור מבוקש עם בתי ספר איכותיים באזור Tampa בפלורידה.בשיפוץ הבית יושקעו כ $52,000 .אנו צופים להשיג תשואה של כ 15% לאחר מכירת הבית בפרק זמן של כ 8 חודשים.נמכר בתשואה של 8.5% לאחר כ 9 חודשים.

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.