Martin בניית בית חדש

126 Martin St, Charlotte, NC 28216,
Charlotte, NC, 28216, United States

רכשנו מגרש בלב שכונה המוכרת לנו היטב במרכז שרלוט. המימון עבור הבניה התקבל מבנק מקומי. תוך פחות מ 12 חודשים ממועד הרכישה, נמסר הבית החדש למשפחה אמריקאית, ששילמה את המחיר המבוקש. המשקיעים הרוויחו תשואה יפה והמשפחה נהנית מבית ברמה גבוהה.

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.